Interpelacja Radnego Dzielnicy Ursynów

W dn. 20 marca br. znany ursynowski radny Paweł Lenarczyk wystosował kolejną już interpelację  w sprawie BUDOJO. Kieruje on w niej do burmistrza Dzielnicy Ursynów R. Kempy „uprzejmą prośbę o rozważenie stworzenia na działce i budynku przy Bekasów 6 Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) zarządzanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów”. Takie rozwiązanie, zdaniem radnego leży w interesie społecznym, pozwala bowiem zachować funkcję sportowo-kulturotwórczą Ośrodka i korzystanie z jego doświadczeń i dorobku.
Jednocześnie otwiera to miejsce na  inne formy  aktywności skierowane do społeczności lokalnej.
Zarząd Stowarzyszenia Aikido Aikikai wyraża niniejszym podziękowanie radnemu Pawłowi Lenarczykowi za jego życzliwe zainteresowanie Ośrodkiem BUDOJO i okazywane wsparcie dla prowadzonej w nim działalności.
Zarząd zwraca jednocześnie uwagę, że zbliżone w swej istocie propozycje wypracowania wspólnej strategii funkcjonowania tej unikalnej w skali kraju placówki były władzom samorządowym wcześniej sygnalizowane. Ostatnio miało to miejsce 24 marca br. w trakcie spotkania w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. Propozycje te uwzględniały zarówno zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jak i zmiany okoliczności i zewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na działania organizacji pozarządowych
w zakresie kultury fizycznej, które wydarzyły się w ciągu 20 lat działalności Ośrodka BUDOJO. W ww. spotkaniu udział wzięli dwaj dyrektorzy reprezentujący Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy: Janusz Samel i Marcin Kraszewski, członkowie władz Stowarzyszenia Witold Fedorowicz-Jackowski i Andrzej Klimiuk oraz Anna Kostadinow – przedstawicielka mieszkańców, autorka podpisanej przez 640 osób petycji w sprawie uratowania BUDOJO i inicjatorka wniosku do budżetu obywatelskiego o utrzymanie tego miejsca. Przebiegające w konstruktywnej atmosferze spotkanie, interpelacje radnego Pawła Lenarczyka oraz inne przejawy wsparcia społecznego pozwalają żywić jeszcze nadzieję, że znajdzie się satysfakcjonujące obie strony (samorządową i społeczną) rozwiązanie trwającego już ponad 2 lata sporu o BUDOJO.